Regulament concurs PDF Imprimare Email
Miercuri, 12 Aprilie 2017 00:00
Regulament de organizare si desfăsurare a
Concursului de Microcontrolere din cadrul Facultătii de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Iasi


 
I. Cadrul general
Concursul de Microcontrolere al Facultătii Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei se adresează studentilor si grupurilor de 2-3 studenti de la toate sectiile Facultătii.

Concursul are ca obiective :
- promovarea ideilor de competitie si performantă în proiectare si cercetare aplicativă;
- atragerea studentilor spre activitătile ingineresti aplicate în domeniul microcontrolerelor si ale aplicatiilor lor;
- atragerea studentilor spre proiectarea independentă si spre elemente de cercetare aplicativă.

II. Sec
tiunile si etapele concursului
Concursul are o singură etapă pe an, la nivel de Facultate. Concursul se va desfăsura de regulă într-o zi liberă pentru toti studentii participanti.
În măsura în care si alte facultăti similare vor fi interesate, concursul extins se va organiza pe mai multe etape, de exemplu etapa a doua între mai multe facultăti ale Universitătii, iar etapa a treia la nivel national, conform unor regulamente ce urmează a fi stabilite în comun.
Concursul se poate desfăsura, în cazul în care sunt cel putin 10 concurenti sau grupuri de concurenti pentru fiecare sectiune, pe două sectiuni independente: aplicatii ale microcontrolerelor si respectiv proiectare de structuri de microcontrolere. Comisia de organizare are posibilitatea comasării celor două sectiuni sau subdivizării lor, în avantajul general al concursului, după situatie, decizând eventual acordarea de premii pe sub-sectiuni.

III. Responsabilităti si atributii, incompatibilităti
De organizarea si desfăsurarea concursului se ocupă o comisie formată din patru-cinci cadre didactice. Această comisie este de regulă formată din titularii laboratoarelor disciplinelor de specialitate (microcontrolere) sau înrudite.
Comisia de evaluare si acordare a premiilor este formată din titularii cursurilor respective si din câte un reprezentant pentru fiecare firmă care sprijină concursul. De regulă, cel mai tânar membru al comisiei din cadrul Facultătii va actiona ca secretar al comisiei. În cazul în care concursul se va desfăsura pe două sectiuni, va fi stabilită câte o comisie de evaluare pe fiecare sectiune. În cele ce urmează, prin “comisie de evaluare” se întelege comisia unică de evaluare, sau oricare dintre cele două comisii de evaluare, după caz. Membrii comisiei de evaluare lucrează independent de structurile organizatorice în această activitate, dar vor înainta un proces verbal către Facultate cu modul de notare si rezultatele concursului. Eventualele incompatibilitati (grad de rudenie apropiat între membrii comisiei si concurenti, interese particulare ale membrilor comisiei în unul dintre poiectele propuse etc.) se vor rezolva dupa caz, prin auto-recuzarea membrului respectiv.
Comisia de organizare are dreptul să limiteze prin preselectie numărul de participanti la concurs, pe baza calitătii proiectelor primite, cel mai târziu în post-ziua înscrierii la concurs.
Comisia de organizare va afisa listelor cu premii si mentiuni.

IV. Probele de concurs, înscrierea participantilor si criteriile de evaluare
Concursul are două probe, anume proba de prezentare practică si proba de prezentare a proiectului. Pentru proba practică fiecare candidat are la dispozitie 5 minute de prezentare a realizării tehnice si urmează să răspundă la întrebări timp de 10 minute. Pentru proba de prezentare a proiectului, fiecare concurent sau echipă are la dispozitie 10 minute, iar 5 minute sunt destinate răspunsului la întrebări. In cazuri justificate de interesul produs de proiectul prezentat, comisia de concurs poate prelungi timpul de sustinere cu 5 minute.
Participantii se înscriu individual sau în grupuri de 2-3 studenti.
Sunt punctate:
      1. Complexitatea problemei rezolvate 25%
      2. Precizia, eleganta, adecvanta si gradul de noutate al solutiei: 25%
      3. Calitatea solutiei practice, 25%
      4. Calitatea expunerii si a răspunsului la întrebări: 25%.
Temele prezentate de participantii la concurs pot proveni de la studenti, de la mentorii (coordonatorii) din corpul profesoral, sau de la firmele care sprijină concursul. Nu este nici o limitare asupra temei abordate, dacă aceasta este din unul dintre domenile sectiunilor concursului.
Studenții au voie să prezinte proiecte realizate doar în anul calendaristic participării la concurs.

V. Metodologia desfăsurării concursului
Membrii comisiei de evaluare au drepturi egale de notare si notează fiecare concurent în mod individual, conform celor 4 criterii, cu note de la 0 la 10. Nota fiecărui candidat se constituie ca suma notelor acordate de membrii comisiei, inclusiv secretar. Punctajul maxim este egal cu 4 x 10 x numărul de membri ai comisiei.
Reprezentantii firmelor (câte un reprezentant pentru o firmă care sprijină concursul) vor putea nota cu drepturi egale toti participantii. Ei pot nominaliza câstigătorii premiilor speciale oferite de firme, indiferent de punctajul general.

VI. Premii

Ierarhia premiantilor se stabileste în ordinea descrescătoare a punctelor obtinute. Se acordă premiile I, II, III, până la trei mentiuni onorifice si câte un premiu special din partea fiecărei firme coorganizatoare reprezentate la concurs. Justificat de numărul de concurenti si de calitatea lucrărilor, se pot acorda premii pe sectiuni si/sau premii speciale.
Fiecare participant intrat în concurs primeste o diplomă de participare semnată de membrii Comisiei de evaluare. Premiile si mentiunile sunt certificate de o diplomă semnată de membrii Comisiei de evaluare si contrasemnată de Decanul Facultătii sau de un prodecan. Diploma pentru premiile speciale oferite de firme sunt semnate de reprezentantul firmei respective si de secretarul Comisiei de evaluare.
 
 
 
Ultima actualizare în Miercuri, 12 Aprilie 2017 10:45